زنان و مردان آن گونه که شما ممکن است تصور کنید، متفاوت نیستند. مروری بر دهها تحقيق و مطالعه انجام شده، نشان داده است که مردان و زنان در واقع در مقوله هایی همچون شخصیت، توانایی و قدرت اندیشیدن و رهبری شباهت دارند. تفاوت هایی که ممکن است واقعا وجود داشته باشد انتظارات اجتماعی است، و نه زیست شناسی. با وجود این شواهد، رسانه ها همچنان به گسترش این ایده مبادرت می ورزند که جنس نر و ماده اساساً متفاوت هستند. والدینی که بر این باورند که بطور مثال پسران از دختران در ریاضیات عملکرد بهتری دارند، ممکن است از دختران خود توقعات و انتظارات پایین تري داشته باشند و از دختران با استعداد و مستعد در ریاضی چشم پوشی و صرف نظر کنند.

برگرفته از “مردان و زنان: تفاوت بزرگ ندارند”…

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

1) زوج های خوشبخت: چگونه می توانید روابطتان را سالم نگه دارید؟

2) تکالیف نه گانه روانشناختی برای ازدواج موفق

3) مردان: افسردگی متفاوت