• نقش واسطه اي باورهاي شناختي در ارتباط بين عوامل فردي و سازماني با پذيرش فناوري اطلاعات

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p1-fa

 • رابطه تصور فرد از خدا با رفتارهاي وسواسي- اجباري در دانشجويان

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p3-fa

 • تأثير سبك هاي تفكر بر الگوهاي ابراز و مهار خشم در دانشجويان

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p5-fa

 • اثربخشي آموزش گروهي برنامه افزايش مهار تهاي مقابله زوج ها بر كيفيت ارتباط زوج هاي ناسازگار

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p7-fa

 • مقايسه وضعيت استحكام خانواده در خانواده هاي نظامي و غيرنظامي

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p9-fa

 • مقايسه كاركردهاي اجرايي در بيماران غيرباليني وسواسي – اجباري بدون نشانه هاي افسردگي با افراد سالم

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p11-fa

 • ارتباط افسردگي و اضطراب با الگوي سه عاملي شخصيت اسكيزوتايپي

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p13-fa

 • تأثير آموزش آگاهي واج شناسي بر كاهش خطاهاي املايي دانش آموزان داراي اختلال نوشتن

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p15-fa

 • بررسي عملكرد بيماران سرطاني مبتلا به PTSD در تكاليف حافظه شرح حال

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p17-fa

 • اثربخشي بازي درمان گري بر ارتقاي رفتار اجتماعي مثبت كودكان پيش دبستاني

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p19-fa

 • بررسي سبك هاي شوخ طبعي به عنوان تعدي ل كننده هاي ارتباط ميان پنج عامل شخصيتي و سلامت عمومي

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p21-fa

 • ساختار عاملي و ويژگي هاي روا نسنجي مقياس دشواري در نظم بخشي هيجاني

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p23-fa