• نقش واسطه ای باورهای شناختی در ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی با پذیرش فناوری اطلاعات

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p1-fa

 • رابطه تصور فرد از خدا با رفتارهای وسواسی- اجباری در دانشجویان

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p3-fa

 • تأثیر سبک های تفکر بر الگوهای ابراز و مهار خشم در دانشجویان

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p5-fa

 • اثربخشی آموزش گروهی برنامه افزایش مهار تهای مقابله زوج ها بر کیفیت ارتباط زوج های ناسازگار

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p7-fa

 • مقایسه وضعیت استحکام خانواده در خانواده های نظامی و غیرنظامی

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p9-fa

 • مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران غیربالینی وسواسی – اجباری بدون نشانه های افسردگی با افراد سالم

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p11-fa

 • ارتباط افسردگی و اضطراب با الگوی سه عاملی شخصیت اسکیزوتایپی

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p13-fa

 • تأثیر آموزش آگاهی واج شناسی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان دارای اختلال نوشتن

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p15-fa

 • بررسی عملکرد بیماران سرطانی مبتلا به PTSD در تکالیف حافظه شرح حال

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p17-fa

 • اثربخشی بازی درمان گری بر ارتقای رفتار اجتماعی مثبت کودکان پیش دبستانی

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p19-fa

 • بررسی سبک های شوخ طبعی به عنوان تعدی ل کننده های ارتباط میان پنج عامل شخصیتی و سلامت عمومی

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p21-fa

 • ساختار عاملی و ویژگی های روا نسنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی

Journal of Behavioral Sciences-v6n1p23-fa