موسسه آموزش عالی مدت

در حدود یک قرن گذشته، روانشناسی تاثیر عمده ای بر آموزش آمریکا داشته است.

روانشناسان آموزشی بازیگران اصلی در اندازه گیری عملکرد دانش آموز بوده اند، برای نمونه، آنها اکثر پژوهش های مربوط به یادگیری را نیز هدایت می کنند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانید انجام دهید:

چه راه کارهایی برای برطرف کردن حزن و افسردگی بازگشت به مدرسه وجود دارد؟

والدین می توانند به کودکان کمک کنند تا با پرورش دادن تاب آوری و تشویق آن ها به بیان احساساتشان،  با یک سال تحصیلی جدید روبرو شوند.