موسسه آموزش عالی مدت

حقوق و روانشناسی دو رشته جدا از هم هستند، اما اشتراکات زیادی دارند. در حالی که هدف روانشناسی درک رفتار است و هدف حقوقتنظیم رفتار می باشد، و هر دو رشته در مورد شیوه های رفتاری که افراد باید به آن عمل کنند، فرضیاتی  را دنبال می کنند. . بسیاری از روانشناسان بررسی می کنند که چگونه  نظام حقوقی و قانونی را بهبود بخشند.
برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                    

چه کمکی می توانید دریافت کنبد:

همکاری های مربوط به حضانت کودکان