یادگیری و حافظه، بطور تنگاتنگی مفاهیمی مرتبط به هم هستند. یادگیری کسب مهارت یا دانش است، در حالی که حافظه بیان آنچه که شما کسب کرده اید. یک تفاوت دیگر سرعتی که آن دو چیز اتفاق می افتد. اگر شما مهارت یا دانش جدید را به آرامی و با تلاش بی وقفه به دست آورید، آن یادگیری است. اگر کسب بلافاصله رخ  دهد، آن یک حافظه را می سازد.
برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                     

آنچه  شما می توانید انجام دهید:

تحقیقات جدید: آزمون فرایند حافظه بازیابی را کامل می کند

بهبود  و افزایش حافظه شما

اگر شما حافظه خفیف را از دست داده اید، راهکارهایی وجود دارد که شما می توانید برای انطباق و غلبه بر چالش بکار گیرید.