این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک
تاریخ دورهسه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه درتاریخ  ۸ الی ۱۰ مهر برگزار شد )
طول دوره۲۴ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۴۵۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و راه کارهای درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های  بدنی شامل وسواس فکری- عملی، اختلال وحشتزدگی، وسعت هراسی، اضطراب تعمیم یافته، هراس اجتماعی، و نشانه های بدنی شامل اختلال تبدیل و خودبیمار پنداری است. در این کارگاه، اصول و مفاهیم درمانگری رفتاری- سیستمی ضمن پرزنت جلسات درمانی مراجعان، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.

 

برنامه زمانیسه شنبه
۹:۴۵-۸:۰۰طبقه بندی و علت شناسی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی و اصول رویکرد درمانی رفتاری- سیستمی
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰درمان رفتاری- سیستمیOCD (Case Presentation-1)
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵درمان رفتاری- سیستمی OCD (Case Presentation-2)
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۴:۳۰شرح مکانیسم های تاثیرگذاری برنامه زمانی پارادوکسی
برنامه زمانیچهارشنبه
۹:۴۵-۸:۰۰درمان رفتاری- سیستمی اختلال وحشتزدگی و وسعت هراسی (Case Presentation)
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰درمان رفتاری- سیستمی GAD (Case Presentation)
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵بازی نقش (Role Play)
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۴:۳۰درمان رفتاری- سیستمی GAD و هراس اجتماعی (Case Presentation)
برنامه زمانیپنج شنبه
۹:۴۵-۸:۰۰درمان رفتاری- سیستمی اختلال تبدیل (Case Presentation)
۱۰:۰۰-۹:۴۵پذیرایی
۱۱:۴۵-۱۰:۰۰درمان رفتاری- سیستمی خودبیمار پنداری (Case Presentation-1)
۱۲:۴۵-۱۱:۴۵نماز و ناهار
۱۴:۱۵-۱۲:۴۵بازی نقش (Role Play)
۱۴:۳۰-۱۴:۱۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۴:۳۰ درمان رفتاری- سیستمی خودبیمار پنداری (Case Presentation-2)