موسسه آموزش عالی مدت

این کارگاه با Case Presentation برگزار مي شود

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک
تاریخ دورهسه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه درتاریخ  8 الی 10 مهر برگزار شد )
طول دوره24 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه450000تومان
محتوا/هدف

هدف اصلي اين کارگاه، آشنايي کارآموزان با اصول، مفاهيم و راه کارهاي درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و نشانه های  بدني شامل وسواس فکري- عملي، اختلال وحشتزدگي، وسعت هراسي، اضطراب تعميم يافته، هراس اجتماعي، و نشانه های بدنی شامل اختلال تبديل و خودبيمار پنداري است. در اين کارگاه، اصول و مفاهيم درمانگري رفتاري- سيستمي ضمن پرزنت جلسات درماني مراجعان، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.

 

برنامه زمانیسه شنبه
9:45-8:00طبقه بندي و علت شناسي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و نشانه های بدنی و اصول رويکرد درماني رفتاري- سيستمي
10:00-9:45پذيرايي
11:45-10:00درمان رفتاري- سيستميOCD (Case Presentation-1)
12:45-11:45نماز و ناهار
14:15-12:45درمان رفتاري- سيستمي OCD (Case Presentation-2)
14:30-14:15پذيرايي
16:00-14:30شرح مکانيسم هاي تاثيرگذاري برنامه زماني پارادوکسي
برنامه زمانیچهارشنبه
9:45-8:00درمان رفتاري- سيستمي اختلال وحشتزدگي و وسعت هراسي (Case Presentation)
10:00-9:45پذيرايي
11:45-10:00درمان رفتاري- سيستمي GAD (Case Presentation)
12:45-11:45نماز و ناهار
14:15-12:45بازي نقش (Role Play)
14:30-14:15پذيرايي
16:00-14:30درمان رفتاري- سيستمي GAD و هراس اجتماعي (Case Presentation)
برنامه زمانیپنج شنبه
9:45-8:00درمان رفتاري- سيستمي اختلال تبديل (Case Presentation)
10:00-9:45پذيرايي
11:45-10:00درمان رفتاري- سيستمي خودبيمار پنداري (Case Presentation-1)
12:45-11:45نماز و ناهار
14:15-12:45بازي نقش (Role Play)
14:30-14:15پذيرايي
16:00-14:30 درمان رفتاري- سيستمي خودبيمار پنداري (Case Presentation-2)