موسسه آموزش عالی مدت

وضعیت اقتصادی اجتماعی عموما به عنوان جایگاه اجتماعی یا  طبقاتی از یک فرد یا گروه مفهوم سازی می شود. غالبا به عنوان ترکیبی از تحصیلات، درآمد و شغل اندازه گیری می شود.

ارزیابی های وضعیت اقتصادی- اجتماعی غالبا نابرابری را در دسترسی به منابع، به علاوه مسائل مربوط به امتیاز، قدرت و کنترل را فاش می کند.

برگرفته از نشریات وضعیت اقتصادی اجتماعی APA 

                                                                      

آنچه شما می توانید انجام دهید:

کودکان، جوانان و خانواده ها و وضعیت اقتصادی اجتماعی

یاد بگیرید که چگونه وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهداشت روانی و جسمی، تحصیلات و  بهزیستی خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد

تحصیلات و وضعیت اقتصادی اجتماعی

این برگه توضیح می دهد که وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر نتایج آموزشی و تحصیلی تاثیر می گذارد.

اقلیت های قومی و نژادی و وضعیت اقتصادی اجتماعی

یاد بگیرید که چگونه وضعیت اجتماعی و اقتصادی، زندگی های بسیاری از اقلیت های قومی و نژادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

خشونت و وضعیت اقتصادی اجتماعی

این برگه توضیح می دهد که چگونه قرار گرفتن در معرض خشونت  بر روی آموزش، اشتغال و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی تاثیر می گذارد.

این صفحه در دست ترجمه می باشد و در حال تکمیل شدن هست.