موسسه آموزش عالی مدت

تعاریف نابرابری های سلامت تغییر می کنند( کارتر پوکراس و باکویت ، 2002) ، اما همه آنها تفاوت ها را در وضعیت سلامت بین یک گروه جمعیت در مقایسه با یک گروه دارای مزایایی بیشتر نشان دادند و اکثرا مسائل عدالت و انصاف اجتماعی را مورد خطاب قرار می دهند.

جمعیت ارائه شده توسط ادارات و برنامه های منافع عمومی APA نیز می تواند جمعیت نابرابر سلامت در نظر گرفته شود.

برگرفته ازطرح نابرابری بهداشت و سلامت APA

                                                                                                             

تحقیقات در نابرابری های بهداشت و سلامت

بروشور:  نابرابری های سلامت

تعاریف نابرابری های سلامت تغییر می کنند، اما همه آنها تفاوت ها را در وضعیت سلامت بین یک گروه جمعیت در مقایسه با یک گروه دارای مزایایی بیشتر نشان دادند واکثرا مسائل عدالت و انصاف اجتماعی را مورد خطاب قرار می دهند.

بروشور: نابرابری های سلامت و استرس

استرس اجتماعی و بیولوژیکی بر سلامت نشان می دهد که یک ارتباطی بین وضعیت اقتصادی اجتماعی  و نابرابری اجتماعی قومی وجود دارد.

                                                                                                                

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

قومیت و سلامت در طبقات آمریکایی

تاثیر مثبت روانشناسی در بالا بردن آگاهی عمومی در مورد نگرانی های بهداشتی متنوع از مردم آمریکا از رنگ، در حال  برجسته شدن است.