موسسه آموزش عالی مدت

امروزه  صد ها میلیون نفر در جهان در نتیجه جنگ، فقر و یا فقط رویای یک زندگی بهتر، به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.

همانطور که شمار مهاجران افزایش یافته است، بنابراین مباحثی در مورد سیاست های مهاجرتی وجود دارد.

محوریت مباحث غالبا بر موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی، نگرانی های روانشناختی در مورد سازگاری با فرهنگ جدید است. احساس از دست دادن، شوک فرهنگی، جدایی از خانواده و مشکلات زبان همه می توانند در پریشانی و ناراحتی  افراد نقش داشته باشند.

برای فرهنگ موفق، محققان دریافته اند، مهاجران باید فرهنگ ناحیه خود را با خانه جدید شان ادغام نمایند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                                

کار با مراجعان مهاجر

این جزوه (PDF، 460KB) برای متخصصان بهداشت روانی که با مراجعان مهاجر کار می کنند، طراحی شده است. این نشریه یک نگاه کلی از جمعیت مهاجر ایالت متحده را فراهم می کند، چالش عمده سلامت روان آنها، در واقع روبرویی با موانعی است که دسترسی آنها به خدمات سلامت روان را دچار مشکل می کند. ارائه دهندگان سلامت روان باید اطلاعات مربوط به ملاحظات درمان را به هنگام تامین خدمات ارائه کنند که این بهترین شیوه در ارزیابی و تشخیص است و یک مجموعه از اصول برای درخواست ارائه خدمات سلامت روان موثر، می باشد.

                                                                                                    

مسائل روانشناختی مربوط به مهاجرت

تقاطع: روانشناسی مهاجرت در قرن جدید

این گزارش، جمعیت متنوعی از مهاجران را شرح می دهد و تجارب روانشناختی مهاجرت را – با تمرکز بر عواملی که سازگاری را دچار مشکل می کند  و یا به سازگاری بهتر کمک می کند- نشان می دهد.

روانشناسی مهاجرت 101

اطلاعاتی در مورد نیازهای بهداشت روانی مهاجران در ایالات متحده برای متخصصان سلامت روانی، مربیان، حامیان، ارائه دهندگان خدمات و اعضای عمومی.

ابتکارات APA در مورد مهاجرت و مسائل مرتبط

در طول دهه گذشته، APA  خود را به آموزش و پرورش، توسعه و حمایت از مهاجران متعهد کرده است.

                                                                                                   

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

مسیر تاب آوری

یاد بگیرید علی رغم تجارب چالش برانگیز زندگی، برای افزایش تاب آوری چگونه  یک استراتژی شخصی را توسعه داده و از آن بهره ببرید.