موسسه آموزش عالی مدت

مسائل مربوط به محل کار مورد توجه  بسیاری از روان شناسان هست، زیرا  بسیاری از افراد یک سوم از زمان بزرگسالی خود را در محل کار سپری می کنند. کار هویت افراد را به شیوه ای اساسی تعریف می کند، و یکی از دلایل  اینکه بازنشستگی برای بسیاری از افراد خیلی دشوار است نیز همین مسأله است. برای روانشناسان، مسائل کلیدی دیگر عبارتند از تطابق بین افراد و شغلشان، پیدا کردن راه هایی برای کاهش استرس در محل کار، مطالعه انگیزش افراد و رضایت شغلی.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آنچه شما می توانیدانجام دهید:

آیا انجام همزمان چندین کار  بهره وری و عملکرد را پایین می آورد؟

کاهش  یا قطع بهره وری، زنگ خطر است…

مدیریت رئیس یا کارفرمایتان

مدیریت موفقیت آمیز یک “رئیس دشوار” همراه با یک چالش است اما اغلب امکان پذیر می باشد…

                                                                                       

برنامه سلامت روانشناختی محیط کار(PHWP)

PHWP  جامعه کارفرمایان را در مورد ارتباط بین سلامت کارکنان و بهزیستی و عملکرد سازمانی آموزش می دهد. این برنامه، سلامت روانشناختی محل کار APA و منابع مختلف برای کارفرمایان را در بر می گیرد.

تمرین های سلامت روانشناختی محیط کار می تواند درون 5 مقوله زیر گروه بندی شود:

محیط کارکنان

تعادل زندگی- کار

رشد و پیشرفت کارکنان

سلامت و ایمنی

به رسمیت شناختن کارکنان

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

 قلدری نه تنها محدود به دوران کودکی است، در محل کار نیز اتفاق می افتد، جایی که توجه به تحقیقات بیشتر را نیاز می شود