موسسه آموزش عالی مدت

مرگ و مردن می تواند برای افراد در حال مرگ، عزیزان خود  و سرپرستان و مراقبان استرس زا باشد. روانشناسان می توانند کمک کنند. آنها می توانند خلق و خوی، عملکرد ذهنی و درد را ارزیابی کنند. درمان افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات روحی و روانی. ارائه پایان زندگی مشاوره به مرگ و خانواده آنان. و حمایت از مراقبت های پزشکی خوب است.

پایان مسائل مربوط به زندگی و مراقبت

                                                               

تحقیقات در مورد مرگ و میر

مقابله با مرگ یک همکار

ما  و همکاران بسیار شبیه به خانواده گسترده هستیم، بنابراین روبرویی با مرگ همکار می تواند به طور خاص دشوار باشد. آنچه را که از فرایند سوگ انتظار می رود را بدانید، آنچه که شما می توانید از طریق احساسات خود  انجام دهید و چگونه می توانید کمک دریافت کنید.

پایان مسائل  زندگی و مراقبت

گزارش در مورد چگونگی نزدیک شدن مردم  به پایان زندگی خود، و  این که چگونه آنها و خانواده هایشان عموما با تکالیف و تصمیم گیری که شامل طیف وسیعی از گزینه هاست، معمولا روبرو می شوند.

                                                                                                           

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

نقش روانشناسی در پایان زندگی  و کیفیت مراقبت

روانشناسان می توانند تا پایان زندگی افراد  نقش داشته باشند از قبل از برخورد با بیماریشروع می شود، تا بعد از این که بیماری تشخیص داده می شود و درمان می شود، در هنگام پیشرفت بیماری و فرایند مرگ و پس از مرگ بیمار و با بازماندگان این کمک ها می تواند ادامه یابد.