موسسه آموزش عالی مدت

تلاش برای افزایش مشارکت کارکنان و توانمند سازی کارگران، به آنها در تصمیم گیری و  افزایش استقلال شغلی کمک می کند. برنامه های مشارکت کارکنان می تواند رضایت شغلی، روحیه  و تعهد کارکنان به سازمان، و همچنین بهره وری را افزایش دهد، تغییر و جابجایی ها و غیبت را کاهش دهد و کیفیت محصولات و خدمات را بالا ببرد.

تلاش ها برای مشارکت دادن کارکنان به طور معنی دار عبارتند از:

تیم های کاری خودگردان
کمیته کارکنان و نیروهای کار
تیم های بهبود مستمر
تصمیم گیری مشارکتی
انجمن پیشنهاد ی کارمندی، مانند یک صندوق پیشنهادات و برگزاری جلسات ماهانه

به عنوان مثال:

سازمان: Steelscape

برنامه: انتخاب همسالان آنها

یافته ها:

بهزیستی کارمند
عملکرد سازمانی
انگیزش
گردش مالی پایین
تعهد
ثبت ایمنی برجسته
رضایت

منبع: www.apa.org

موضوعات مرتبط

                                                                                       

به رسمیت شناختن کارکنان

تعادل زندگی- کار

رشد و پیشرفت کارکنان

سلامت و ایمنی

مدیریت رئیس یا کارفرمایتان