موسسه آموزش عالی مدت

رشد سریع جمعیت و پیشرفت فن آوری این امکان را برای رفتار انسان ایجاد کرده است که محیط جهانی را به شیوه اساسی تغییر دهد،  اصلی ساخته شده، اما همه این تغییرات مثبت نیستند.

روانشناسان در جستجوی راه هایی برای تغییر رفتارهای مخرب و پذیرش رفتارهای مفید هستند، از قبیل بازیافت، استفاده از حمل و نقل عمومی و افزایش بهره وری انرژی. پژوهش آنان  نگرش مردم نسبت به مسائل محیطی را بررسی می کند، اینکه چه عواملی این نگرش ها را تعیین می کند و چگونه این نگرش ها، رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                           

آنچه شما می توانید انجام دهید:

نقش روانشناسی اقلیم و روانشناسی محیطی در ایجاد  یک دنیای بهتر

روانشناسان اقلیم و روانشناسان محیطی از علوم روانشناختی برای بهبود تعامل مردم با جهان اطرافمان استفاده می کنند.

چالش های بزرگ جامعه – تغییر اقلیم جهانی (PDF، 1.0MB)

روانشناسی محیطی

روانشناسان به طور فزاینده ای در صف اول تلاش ها، برای حفاظت از این سیاره هستند.

روانشناسی و تغییر اقلیم جهانی:

توجه به پدیده چند وجهی و مجموعه ای از چالش ها

نیروی کار نقش روانشناسی را در درک و پرداختن به تغییرات اقلیم جهانی بررسی کردند، تلاش های آن ها شامل کاهش و تغییرات اقلیم و انطباق با آن تغییرات می باشد.

                                                                                   

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

شکل دادن به رفتارهای محیط خواهی

روانشناسان در حال جستجوی پیام هایی هستند که به بهترین نحو رفتار دوستانه و سازگارانه با محیط را تشویق کند.