موسسه آموزش عالی مدت

هوش مربوط به عملکرد عقلانی است. ضرایب هوشی، و یا آزمون های IQ، عملکرد شما را با افراد همسال خود در یک آزمون مشابه مقایسه می کند. با این حال، این ابزار ها همه انواع هوش را اندازه گیری نمی کنند. همچنین تفاوت های نسلی در جامعه به عنوان یک  اصل کلی وجود دارد. تغذیه بهتر، آموزش بیشتر و عوامل دیگر در بهبود IQ برای هر نسلی  موثر می باشد.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                                                             

آنچه شما می توانید انجام دهید:

اعتقادات و باورهای شما در مورد هوش، می تواند در ضریب هوشی شما مؤثر باشد

فکر کردن در مورد هوش به عنوان یک توانایی متغیر و انعطاف پذیر، به جای  در نظر گرفتن آن به عنوان متغییر پایدار و ثابت، منجر به پیشرفت تحصیلی بیشتر می شود، این تفکر به خصوص برای افرادی که کلیشه های منفی در مورد هوش خود دارند، می تواند کمک کننده باشد.

ابزار هوش و پیشرفت: آیا نیمه پر لیوان را می بینید؟

آزمون های IQ و پیشرفت می تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار ما بگذارد، اما تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا مطمئن شوید این ابزارها به منظور بهبود فرصت های یادگیری برای همه دانش آموزان استفاده می شود.

دوباره فکر کنید: مردان و زنان مهارت های شناختی خود را به اشتراک می گذارند

تحقیقات افسانه ها را در مورد تفاوت های شناختی زنان و مردان را رد می کند و آن ها را باطل می داند.