موسسه آموزش عالی مدت

شخصیت به تفاوت های فردی در الگوهای خاص تفکر، احساس و رفتار اشاره می کند. مطالعه شخصیت بر دو حوزه مهم تمرکز دارد: یکی درک تفاوت های فردی در ویژگی های شخصیتی خاص، مانند معاشرتی بودن و یا تحریک پذیری می باشد. از سوی دیگر، درک قسمت های مختلف یک فرد که به عنوان یک کل، گرد هم می آیند.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                                                       

آشنایی با اختلال شخصیت

چه چیزی باعث اختلال های شخصیت می گردد؟

تحقیقات نشان می دهد که ژنتیک، سوء استفاده و عوامل دیگر به رشد شخصیت وسواسی جبری، خودشیفتگی و یا دیگر اختلالات  شخصیت کمک می کند.

                                                                                       

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

یافتن کمک برای اختلالات شخصیت

تحقیقات نشان می دهد که رفتار درمانی دیالکتیکی و شناخت درمانی می تواند به افراد مبتلا به یکی از رایج ترین اختلالات کمک کند.