این کارگاه با Case Presentation برگزار می شود.

از سال ۱۳۹۴ دوره درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و بدنی شکل، پیش نیاز الزامی برای دوره های دکتر بشارت ( زوج درمانگری رفتاری سیستمی)  می باشد. لذا در صورت تمایل به تسلط در رویکرد رفتاری-سیستمی، پیشنهاد می گردد  متقاضیان دوره های دکتر بشارت، در این دوره شرکت نمایند.

لینک مصاحبه دکتر بشارت در خصوص گذراندن پیش نیاز

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک و پزشک
تاریخ دورهسه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه درتاریخ  ۱۵ الی ۱۷ اردیبهشت ۹۴ برگزار خواهد شد ).پایان مهلت ثبت نام: ۹۴/۰۲/۱۳
طول دوره۲۴ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۴۵۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارآموزان با اصول، مفاهیم و راه کارهای درمان رفتاری- سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های  بدنی شامل وسواس فکری- عملی، اختلال وحشتزدگی، وسعت هراسی، اضطراب تعمیم یافته، هراس اجتماعی، و نشانه های بدنی شامل اختلال تبدیل و خودبیمار پنداری است. در این کارگاه، اصول و مفاهیم درمانگری رفتاری- سیستمی ضمن پرزنت جلسات درمانی مراجعان، همزمان با به کار گیری فنون درمانی و مشاهده و تحلیل فرایند درمان، آموزش داده می شوند.

برنامه زمانیسه شنبه
۱۰:۱۵-۸:۰۰طبقه بندی و علت شناسی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی و اصول رویکرد درمانی رفتاری- سیستمی
۱۰:۴۵-۱۰:۱۵پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۴۵درمان رفتاری- سیستمیOCD (Case Presentation-1)
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰درمان رفتاری- سیستمی OCD (Case Presentation-2)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰شرح مکانیسم های تاثیرگذاری برنامه زمانی پارادوکسی
برنامه زمانیچهارشنبه
۱۰:۱۵-۸:۰۰درمان رفتاری- سیستمی اختلال وحشتزدگی و وسعت هراسی (Case Presentation)
۱۰:۴۵-۱۰:۱۵پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۴۵درمان رفتاری- سیستمی GAD (Case Presentation)
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰درمان رفتاری- سیستمی GAD و هراس اجتماعی (Case Presentation)
برنامه زمانیپنج شنبه
۱۰:۱۵-۸:۰۰درمان رفتاری- سیستمی اختلال تبدیل (Case Presentation)
۱۰:۴۵-۱۰:۱۵پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۴۵درمان رفتاری- سیستمی خودبیمار پنداری (Case Presentation-1)
۱۳:۳۰-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰بازی نقش (Role Play)
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ درمان رفتاری- سیستمی خودبیمار پنداری (Case Presentation-2)

لینک مصاحبه دکتر بشارت در خصوص گذراندن پیش نیاز، اینجا کلیک کنید.

برای ثبت نام این دوره، اینجا کلیک کنید