مخاطبروانشناس و مشاور،روانپزشک، پزشک
تاریخ دورهپنج شنبه  و جمعه ( کارگاه  در تاریخ   ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد )پایان مهلت ثبت نام: ۹۳/۱۲/۰۵
طول دوره۱۶ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر عبدالله امیدی (دانشیار دانشگاه  علوم پزشکی کاشان)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۲۶۰۰۰۰تومان
محتوا/هدفهدف این دوره آموزش مهارت های عملی و مبانی نظری درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (Acceptance and Commitment Therapy  که به اختصار ACT نامیده می شود، در درمان زوج می باشد. از آنجایی که این رویکرد جدید بوده و مبتنی بر شواهد بالینی و کوشش های کنترل شده تجربی است و از نظر اقتصاد درمان نیز مقرون به صرفه می باشد لازم است که درمان گران این حیطه، با آن آشنا گردند.
برنامه زمانیمحتوا
پنج شنبه (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)مبانی نظری ACT و پروتکل درمان زوج و بهبود روابط بین فردی بر اساس رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد
جمعه      (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)آموزش مهارت های عملی و ایفای بازی نقش (role play)

 

 برای ثبت نام، اینجا را کلیک کنید.