موسسه آموزش عالی مدت

فرصت برای رشد و پیشرفت به کارکنان کمک می کند که دانش، مهارت و توانایی های خود را گسترش دهند و با به کار بردن مهارت ها و شایستگی ها به موقعیتهای جدیدی دست یابند. فرصت برای به دست آوردن مهارت ها و تجربه های جدید می تواند انگیزه کارکنان و رضایت شغلی را افزایش دهد و به کارگران کمک  کند تا به طور موثری استرس شغلی خود را مدیریت  کنند. این می تواند دستاوردهای مثبتی را برای سازمان با افزایش اثربخشی سازمانی و بهبود کیفیت کار به ارمغان آورد و همچنین  به سازمان ها در جذب و حفظ کارکنان با کیفیت بالا کمک کند. با فراهم آوردن فرصت هایی برای رشد و پیشرفت، سازمان ها می توانند  کیفیت  تجربه کار ی کارکنان شان را بهبود ببخشند و مزایای پیشرفت و رشد کارگران به پتانسیل کامل خود را درک کنند.

فرصت های رشد ی و پیشرفت کارکنان عبارتند از:

دوره های آموزش مداوم

بازپرداخت شهریه و یا بورسیه تحصیلی

پیشرفت حرفه ای و یا خدمات مشاوره ای

آموزش مهارت های ارائه شده در خانه و یا از طریق مراکز آموزشی بیرون

فرصت برای ارتقاء و پیشرفت حرفه ای داخلی

برنامه های توسعه مربیگری، مربی گری، و رهبری

به عنوان مثال:

سازمان: دونالد دیمز ، DDS، دندانپزشکی عمومی

برنامه: “یادگیری زمان ناهار “

یافته ها:

بهزیستی کارمند

عملکرد سازمانی

کاهش استرس

رضایت بیمار

رضایت

افزایش بهره وری

عزت نفس

کاهش تغییرات و جابجایی

منبع:www.apa.org

موضوعات مرتبط

                                                                                       

محیط کارکنان

تعادل زندگی- کار

به رسمیت شناختن کارکنان

سلامت و ایمنی

مدیریت رئیس یا کارفرمایتان