مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ ۹ و ۱۰ بهمن ( پنج شنبه و جمعه) برگزار خواهد شد.پایان مهلت ثبت نام: ۹۳/۱۱/۰۷
طول دوره۱۶ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر مجید محمود علیلو (استاد تمام دانشگاه تبریز و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه تبریز)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۲۳۰۰۰۰تومان
محتوا/هدف

رفتاردرمانی دیالکتیکی رویکردی درمانی است که توسط مارشا لینهان (۱۹۹۳)بـرای درمـان بیمـاران مبـتلا بـه اختلال شخصیت مرزی که به طور مکرر خودکشی می کنند، ابداع شده است. ایـن روش بـر سـه پایـه، رفتـارگرایی، فلسفه دیالکتیکال و آیین ذن استوار است. این رویکرد تعامل عوامل زیستی – اجتماعی را علت اخـتلال شخصـیت مرزی می داند. به این معنا که بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی افـرادی هسـتند کـه از نظـر زیسـت شـناختی آسیب پذیری هیجانی دارند و در محیط هایی که به طور مکرر تجربیات درونی و رفتارهای فرد را نامعتبر مـی سـازند، پرورش یافته اند. آسیب پذیری هیجانی به همراه پرورش در محیط نامعتبرساز موجب مـی شـود فـرد بـا نقایصـی در توانایی، انگیزش و تنظیم هیجانها و مشکلات زندگی خود روبرو شود (هایزو فلوئت، ۲۰۰۴).معرفی رویکردی کارآمد و ساده برای دست اندرکاران خدمات درمانی یک ضرورت محسوب می شود؛ کاری که در این کارگاه صورت خواهد گرفت.

برنامه زمانی پنج شنبه
۱۰:۱۵-۸:۰۰تعریف اختلال شخصیت مرزی ، نشانه ها و علایم ، سوء برداشت های رایج درباره رفتارهای بیماران،بحث درباره دیدگاه های اتیولوژی یه نظریه بیوسایکوسوشیال  لینهان و معرفی الگوهای رفتاری سه گانه این بیماران
۱۰:۳۰-۱۰:۱۵پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰مفهوم سازی های رفتاری شخصیت مرزی
۱۳:۱۵-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۴:۴۵-۱۳:۱۵کارهای عملی در گروه های کوچک ارائه نتیجه در گروه های بزرگ نتیجه گیری
۱۵:۰۰-۱۴:۴۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۵:۰۰مبانی نظری رفتار درمانی دیالکتیک
برنامه زمانیجمعه
۱۰:۱۵-۸:۰۰راهبردهای ویژه برقراری ارتباط با بیماران مرزی یعنی اعتباربخشی شناختی – هیجانی و رفتاری
۱۰:۳۰-۱۰:۱۵پذیرایی
۱۲:۳۰-۱۰:۳۰یفای نقش عملی (Role play)
۱۳:۱۵-۱۲:۳۰نماز و ناهار
۱۴:۴۵-۱۳:۱۵یفای نقش عملی (Role play)
۱۵:۰۰-۱۴:۴۵پذیرایی
۱۶:۰۰-۱۵:۰۰جمع  بندی دوره و پرسش و پاسخ

 برای ثبت نام دوره ، اینجا کلیک کنید.