موسسه آموزش عالی مدت

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ 9 و 10 بهمن ( پنج شنبه و جمعه) برگزار خواهد شد.پایان مهلت ثبت نام: 93/11/07
طول دوره16 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر مجید محمود علیلو (استاد تمام دانشگاه تبریز و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه تبریز)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه230000تومان
محتوا/هدف

رفتاردرماني ديالكتيكي رويكردی درماني است كه توسط مارشا لينهان (1993)بـرای درمـان بيمـاران مبـتلا بـه اختلال شخصيت مرزی كه به طور مكرر خودكشي مي كنند، ابداع شده است. ايـن روش بـر سـه پايـه، رفتـارگرايي، فلسفه ديالكتيكال و آيين ذن استوار است. اين رويكرد تعامل عوامل زيستي – اجتماعي را علت اخـتلال شخصـيت مرزی مي داند. به اين معنا كه بيماران مبتلا به اختلال شخصيت مرزی افـرادی هسـتند كـه از نظـر زيسـت شـناختي آسيب پذيری هيجاني دارند و در محيط هايي كه به طور مكرر تجربيات دروني و رفتارهای فرد را نامعتبر مـي سـازند، پرورش يافته اند. آسيب پذيری هيجاني به همراه پرورش در محيط نامعتبرساز موجب مـي شـود فـرد بـا نقايصـي در توانايي، انگيزش و تنظيم هيجانها و مشكلات زندگي خود روبرو شود (هايزو فلوئت، 2004).معرفی رویکردی کارآمد و ساده برای دست اندرکاران خدمات درمانی یک ضرورت محسوب می شود؛ کاری که در این کارگاه صورت خواهد گرفت.

برنامه زمانی پنج شنبه
10:15-8:00تعریف اختلال شخصیت مرزی ، نشانه ها و علایم ، سوء برداشت های رایج درباره رفتارهای بیماران،بحث درباره دیدگاه های اتیولوژی یه نظریه بیوسایکوسوشیال  لینهان و معرفی الگوهای رفتاری سه گانه این بیماران
10:30-10:15پذيرايي
12:30-10:30مفهوم سازی های رفتاری شخصیت مرزی
13:15-12:30نماز و ناهار
14:45-13:15کارهای عملی در گروه های کوچک ارائه نتیجه در گروه های بزرگ نتیجه گیری
15:00-14:45پذيرايي
16:00-15:00مبانی نظری رفتار درمانی دیالکتیک
برنامه زمانیجمعه
10:15-8:00راهبردهای ویژه برقراری ارتباط با بیماران مرزی یعنی اعتباربخشی شناختی – هیجانی و رفتاری
10:30-10:15پذيرايي
12:30-10:30یفای نقش عملی (Role play)
13:15-12:30نماز و ناهار
14:45-13:15یفای نقش عملی (Role play)
15:00-14:45پذيرايي
16:00-15:00جمع  بندی دوره و پرسش و پاسخ

 برای ثبت نام دوره ، اینجا کلیک کنید.