درد

                                                          

آنچه شما می توانید انجام دهید:

دردها، دردها دور شوید

رویکردهای روانشناختی به افراد کمک می کنند تا با درد مزمن مقابله کنند.

                                                            

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

چگونه از یک روانشناس کمک بگیرید

این بروشور، برخی اطلاعات اساسی را فراهم می کند تا به افرادی که تحت درمان سرپایی هستند کمک کند.