تغییر جنسیت چیست؟

تغییر جنسیت یک اصطلاح جمعی برای افرادی است که هویت جنسی، بیان یا رفتار جنسیتی آن ها، به طور معمول با جنس فیزیولوؤی که به آنها در هنگام تولد اختصاص داده شده است مطابقت ندارد.هویت جنسی به احساس درونی یک فرد از مرد بودن، زن بودن و … برمی گردد. بیان یا ابراز جنسیتی اشاره به شیوه ای دارد که یک فرد با دیگران از طریق رفتار، لباس، مدل مو، صدا و یا ویژگی بدن ارتباط برقرار می کند. “ترنس” اصطلاحی است که گاهی اوقات به عنوان مخفف تغییر جنسیت استفاده می شود. در حالی که  اصطلاح تغییر جنسیت به طور کلی یک اصطلاح خوب برای معرفی این افراد است، لازم است اشاره کنیم که هر کسی که ظاهر یا رفتارش با جنسیتش منطبق نباشد به عنوان یک فرد ترنس شناسایی نمی شود. روش هایی که در مورد افراد ترنس در فرهنگ عامه، دانشگاه ها و علوم صحبت می شود همواره در حال تغییر است، به خصوص آگاهی، دانش و پذیرا  بودن افراد در مورد افراد ترنس و تجارب شان در حال رشد می باشد.

پاسخ به سوالات شما درباره تغییرجنسیت، هویت جنسی و بیان جنسیت:

(PDF, 277KB)

این صفحه در دست ترجمه می باشد و در حال تکمیل شدن هست.