موسسه آموزش عالی مدت

با به رسمیت شناختن کارکنان، پاداش کارکنان را هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی برای کمک  شان به سازمان ارائه می کنند. به رسمیت شناختن می تواند به اشکال مختلف، رسمی و غیر رسمی، پولی و غیر پولی باشد. با اذعان به تلاش های کارکنان و ایجاد احساس ارزشمندی و قدردانی از آن ها، سازمان می تواند رضایت، روحیه و اعتماد به نفس کارکنان را افزایش دهد. علاوه بر این، سازمان ممکن است از تعامل بیشتر کارکنان و بهره وری، گردش مالی پایین و توانایی جذب و حفظ کارکنان با کیفیت بالا بهره مند شود.

راه های شناخت مشارکت کارکنان عبارتند از:

جبران خسارت مالی
بسته های مزایای رقابتی
تقدیر و تشکر از کمک و نقاط عطف
پاداش مبتنی بر عملکرد و افزایش دستمزد
پاداش های کارکنان
مراسم به رسمیت شناختن
به عنوان مثال:

سازمان: مبلمان و لوازم خانگی Otsuka

برنامه: پاداش ها و تقویت کننده ها

یافته ها:

بهزیستی کارمند
عملکرد سازمانی
روحیه
رضایت مشتری
رضایت
بهره وری
انگیزه
افزایش فروش

منبع:www.apa.org

موضوعات مرتبط

                                                                                       

محیط کارکنان

تعادل زندگی- کار

رشد و پیشرفت کارکنان

سلامت و ایمنی

مدیریت رئیس یا کارفرمایتان