اخلاقیات،استانداردهایی هستند که اعضای یک حرفه باید آن را دنبال کنند. APA در روانشناسی، اصول اخلاق روانشناسان  و کد رفتاری را طرح ریزی می کند و رفتارهایی که سزاوار مجازات هستند را شناسایی می کنند. این کد شامل بخش هایی در عملکرد بالینی، پژوهش و نشر می باشد.

برگرفته از دایره المعارف روانشناسی

                                                              

آنچه شما می توانید انجام دهید:

نقض بالقوه اخلاقی

از حقوق خود و مسئولیت های روانشناس خود آگاهی دارید، در صورت آگاهی، شما و روانشناس خود می توانید به کمک یکدیگر  از بروز  مسایل و مشکلات جلوگیری کنید.

                                                                

چه کمکی می توانید دریافت کنید:

نحوه پرونده کردن شکایت اخلاقی