موسسه آموزش عالی مدت

این کارگاه با Case Presentation برگزار مي شود.

از سال 1394 دوره درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و بدني شکل، پیش نیاز الزامی برای تمام دوره های دکتر بشارت ( تشخیص و درمان مشکلات جنسی کودکان،  تشخیص و درمان پارافیلیا ، تشخیص و درمان مشکلات جنسی، زوج درمانگری رفتاری سیستمی، تشخیص و درمان هویت جنسی، تشخیص و درمان همجنس خواهی) به غیر از آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی می باشد. لذا در صورت تمایل به تسلط در رویکرد رفتاری-سیستمی، پیشنهاد می گردد  متقاضیان دوره های دکتر بشارت، در این دوره شرکت نمایند.

لینک مصاحبه دکتر بشارت در خصوص گذراندن پیش نیاز

مخاطبروانشناس، مشاور، روانپزشک و پزشک
تاریخ دورهسه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه  ( کارگاه درتاریخ  12 الی 14 اسفند برگزار شد ).
طول دوره24 ساعت
مکانتهران، ابتداي كوي نصر (گيشا)، خيابان دوم، ساختمان شماره 19، موسسه آموزش عالي «مدت»
مدرسدکتر محمد علی بشارت (فوق تخصص Psycho Therapy از دانشگاه لندن، استاد دانشگاه تهران)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه450000تومان
محتوا/هدف

هدف اصلي اين کارگاه، آشنايي کارآموزان با اصول، مفاهيم و راه کارهاي درمان رفتاري- سيستمي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و نشانه های  بدني شامل وسواس فکري- عملي، اختلال وحشتزدگي، وسعت هراسي، اضطراب تعميم يافته، هراس اجتماعي، و نشانه های بدنی شامل اختلال تبديل و خودبيمار پنداري است. در اين کارگاه، اصول و مفاهيم درمانگري رفتاري- سيستمي ضمن پرزنت جلسات درماني مراجعان، همزمان با به کار گيري فنون درماني و مشاهده و تحليل فرايند درمان، آموزش داده مي شوند.

برنامه زمانیسه شنبه
10:15-8:00طبقه بندي و علت شناسي اختلال هاي اضطرابي، وسواسی و نشانه های بدنی و اصول رويکرد درماني رفتاري- سيستمي
10:45-10:15پذيرايي
12:30-10:45درمان رفتاري- سيستميOCD (Case Presentation-1)
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30درمان رفتاري- سيستمي OCD (Case Presentation-2)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30شرح مکانيسم هاي تاثيرگذاري برنامه زماني پارادوکسي
برنامه زمانیچهارشنبه
10:15-8:00درمان رفتاري- سيستمي اختلال وحشتزدگي و وسعت هراسي (Case Presentation)
10:45-10:15پذيرايي
12:30-10:45درمان رفتاري- سيستمي GAD (Case Presentation)
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30درمان رفتاري- سيستمي GAD و هراس اجتماعي (Case Presentation)
برنامه زمانیپنج شنبه
10:15-8:00درمان رفتاري- سيستمي اختلال تبديل (Case Presentation)
10:45-10:15پذيرايي
12:30-10:45درمان رفتاري- سيستمي خودبيمار پنداري (Case Presentation-1)
13:30-12:30نماز و ناهار
15:00-13:30بازي نقش (Role Play)
15:30-15:00پذيرايي
17:00-15:30 درمان رفتاري- سيستمي خودبيمار پنداري (Case Presentation-2)

لینک مصاحبه دکتر بشارت در خصوص گذراندن پیش نیاز، اینجا کلیک کنید.

برای ثبت نام این دوره، اینجا کلیک کنید