مخاطبروانشناس، مشاور، مددکار
تاریخ دورهکارگاه در تاریخ ۱۸ مهر (جمعه) ۹۳ برگزار شد.
طول دوره۴ ساعت
مکانتهران، ابتدای کوی نصر (گیشا)، خیابان دوم، ساختمان شماره ۱۹، موسسه آموزش عالی «مدت»
مدرسدکتر پرویز علیوردی (روانپزشک)
گواهیمدرک مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.
هزینه کارگاه۷۵۰۰۰تومان
محتوا/هدفروانشناسان و مشاوران بالینی صرفا در علوم انسانی تحصیل کرده اند و با مکانیسم زیست شناختی بیماریها آشنا نیستند و مراجعین صنف روانشناسی و مشاوره همزمان تحت درمان پزشکی و روانپزشکی از طریق دارو درمانی هم هستند،این دوره در پی آشنایی شاغلین در صنوف روانشناسی  با درمانهای روانپزشکی می باشد.
برنامه زمانی جمعه
۱۰:۴۵-۹:۰۰آشنایی با ضرورتهای دارو درمانی و اخلاق درمان/ مکانیسم درمان/آشنایی با آنتی سایکوتیکها
۱۱:۰۰-۱۰:۴۵پذیرایی
۱۳:۰۰-۱۱:۰۰آشنایی با داروهای ضد اضطرابی/آشنایی با داروهای ضد افسردگی/آشنایی با داروهای تثبیت کننده ی خلق