۳ شهریور , ۱۳۹۳
دسته بندی: اخبار سمینارها، کنگره ها و همایش های داخلی روانشناسی
modat.ac.ir

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۹۳/۰۸/۲۰ برگزار خواهد شد و پژوهشگران محترم می توانند پژوهش های خود را در هر یک از محورهای ذیل و با در نظر گرفتن تاریخ های مهم به سایت سامانه کنفرانس  http://epsconf.ir  ارسال نمایند. محورهای کنفرانس الف: علوم تربیتی ۱-تعلیم و تربیت اسلامی ۲-برنامه ریزی آموزشی […]

ادامه مطلب