۲۳ مهر , ۱۴۰۱

بیست و هفتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness) در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور  در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۳ مهر , ۱۴۰۱

اولین دوره تخصصی تربیت مشاور تحصیلی شغلی در تاریخ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۲۳ مهر , ۱۴۰۱

اولین دوره تخصصی تربیت مشاور تحصیلی شغلی در تاریخ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر محمد ربیعی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۷ مهر , ۱۴۰۱

نهمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی در تاریخ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱  توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۱۷ مهر , ۱۴۰۱

سومین دوره آسیب شناسی روانی کودکان با مشکلات رفتاری) در تاریخ  ۲ الی ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به مدت ۱۲ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۴ مهر , ۱۴۰۱

سومین دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری در تاریخ۲ مهرماه ۱۴۰۱  توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
۴ مهر , ۱۴۰۱

اولین دوره مد تراپی (درمان بر اساس ذهنیت های طرحواره ای) در تاریخ  ۳۱شهریور الی ۱ مهر ۱۴۰۱ به مدت ۱۶ساعت توسط خانم دکتر اعظم نوفرستی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب