23 نوامبر , 2021

اولین دوره روش ها و فنون درمان فراشناختي (MCT) در تاریخ 27 و 28 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر سعيد مليحي الذاکريني در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
15 نوامبر , 2021

سومين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی) در تاریخ 22 و 23 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
13 نوامبر , 2021

نوزدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين در تاریخ 19 الي 21 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت 24 ساعت توسط خانم دکتر منصوره السادات صادقي در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
9 نوامبر , 2021

دومين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی) در تاریخ 15و 16 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۸ ساعت توسط خانم دکتر زهره عباسی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
6 نوامبر , 2021

بيست و يکمين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در تاریخ 13 و 14 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت 16 ساعت توسط آقای دکتر حسن حمیدپور در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
31 اکتبر , 2021

اولین دوره جامع خانواده درمانی در تاریخ 9 آبان ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتر عليرضا بوستاني پور در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
31 اکتبر , 2021

اولین دوره فعال سازی رفتاری (BA) در تاریخ 7 آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت 6 ساعت توسط آقای دکتر سامان نونهال در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب