11 ژانویه , 2023

اولين دوره جامع 60 ساعته روان درماني مثبت در تاریخ 1 دی الی 4 اسفند ماه ۱۴۰1 به مدت 60 ساعت توسط آقای دکتر شهریار شهیدی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
11 ژانویه , 2023

دومين دوره روش ها و فنون درمان فراشناختي (MCT) در تاریخ 30 آذر الی 1 دی ماه ۱۴۰۱ به مدت 8 ساعت توسط آقای دکتر ابوالفضل محمدی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
11 ژانویه , 2023

چهل و چهارمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته در تاریخ 28 آذر الی 11 اردیبهشت ماه ۱۴۰2 به مدت 100 ساعت توسط آقای دکتر رضا مولودی در موسسه آموزش عالی مدت آغاز گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.  

ادامه مطلب
11 ژانویه , 2023

هفتمين دوره قصه درمانی در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ به مدت 4 ساعت توسط خانم دکتر کارینه طهماسیان در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
11 ژانویه , 2023

اولین دوره آزمون اندریافت کودکان (CAT) در تاریخ 26 آذر الی 27 آذر ماه ۱۴۰۱ به مدت ۸ ساعت توسط اقای دکتر کامبیز کامکاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
11 ژانویه , 2023

دومین دوره مصاحبه انگیزشی در تاریخ ۲۵ آذر الی 2 دی ماه 1401 به مدت ۸ ساعت توسط اقای دکتر حمید پورشریفی در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب
11 ژانویه , 2023

دومین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) در تاریخ 24 و 25  آذر ۱۴۰۱ به مدت 8 ساعت توسط خانم دکتر شهربانو قهاری در موسسه آموزش عالی مدت برگزار گردید. جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص کلیه دوره های موسسه کلیک کنید.

ادامه مطلب